Informace pro zájemce o sjednání povinného ručení u Kooperativy

Obchodní firma a právní forma pojistitele:
Kooperativa, pojišťovna, a. s.
Adresa a sídlo pojistitele:
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika, IČ: 47116617 obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897
Název a sídlo orgánu státního dozoru:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Zájemce o sjednání pojištění má právo žádat pojistitele o poskytnutí i dalších informací týkajících se pojištění, jakož i požadovat dodání pojistných podmínek v tištěné podobě.
Způsob vyřizování stížností:
Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.
Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami:
Český jazyk
Právo platné pro pojistnou smlouvu:
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.